Behandling av personuppgifter

Information gällande GDPR (EU-lag som ersätter PuL)

GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen syftar till att skydda den personliga identiteten och reglera hur företag får hantera dennes personuppgifter i marknadsföringssyfte. För ATBS-service är det viktigt att våra kunder och intressenter känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar uppgifterna.

Ändamålet för hantering.  Kunders person/företagsuppgifter är enbart till Offert/fakturering och planering utav städ. För att vi ska kunna fullgöra vår del av avtalet behöver vi behandla en del uppgifter om dig, så kallade personuppgifter. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).Vi använder inte era person/företagsuppgifter för andra ändamål om du inte har lämnat specifikt samtycke. Vi hanterar alla personuppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredjepart, såvida det inte finns ett legitimt skäl.

De personuppgifter vi behandlar är till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Du har självklart rätt att få din information raderad ur vårt register. Genom att skicka in uppgifter till oss, godkänner ni att vi får använda er data för det ändamål ni beskriver.

Rättelse av kunddata och tillbakadragande av samtycke. Rättelse sker genom kontakt med företaget. Felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter justeras inom 30 dagar. Kunden kan vid behov begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad. Detta sker inom 30 dagar kopia och skärmdump används som registerutdrag.

Rätt till radering. Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via post.

Mer om Dataskyddsförordningen (GDPR) finns på Datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se. Kontakt: [email protected]